STATUT
Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej OK OK


Rozdział 1

Nazwa, teren działania i prawa stowarzyszenia.

§ 1
 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ zwany w dalszym ciągu KLUBEM.
 2. KLUB jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową, która swoją działalność statutową prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem członków stowarzyszenia.
 3. KLUB jest organizacją pożytku publicznego.
§ 2

Terenem działania KLUBU jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

KLUB posiada prawo tworzenia sekcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą władz KLUBU jest miasto Bielsko-Biała.

§ 5

KLUB używa własnych pieczęci: podłużnej i okrągłej, których wzór ustala Zarząd KLUBU.

§ 6

KLUB może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Rozdział 2

Cele i środki działania:


§ 7
 1. KLUB opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw KLUB może zatrudniać pracowników.
 3. KLUB może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawnych.
 4. Cały dochód z działalności statutowej i gospodarczej KLUB przeznacza na działalność statutową i nie może dochodu przeznaczać do podziału pomiędzy swoich członków.
§ 8

KLUB jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem mają na celu:
 1. pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków indywidualnych, społecznych i politycznych,
 2. pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej,
 3. przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym - takim jak chuligaństwo, alkoholizm, rozwydrzenie obyczajowe, nieuczciwość w pracy, kradzież mienia publicznego itp.,
 4. działalność charytatywno-opiekuńczą i niesienie pomocy potrzebującym,
 5. działalność ekumeniczną.
§ 9

KLUB powyższe cele realizuje poprzez:
 1. niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalność charytatywną,
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 5. ochronę i promocję zdrowia,
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożo-nych zwolnieniem z pracy,
 8. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 9. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 11. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 12. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
 13. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 14. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
 15. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 16. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 17. ratownictwo i ochronę ludności,
 18. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 19. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 20. promocje i organizację wolontariatu.
§ 10

KLUB realizuje działalność charytatywną poprzez prowadzenie Katolickiego Domu Opieki "Józefów" w Bielsku-Białej przy ul. Grzybowej 8, w którym funkcjonują:
 1. Świetlica Środowiskowa "Dzieciątka Jezus",
 2. Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych "Św. Józefa",
 3. Dom Pomocy Społecznej "Matki Bożej Nieustającej Pomocy".
§ 11
 1. Prowadzenie przez KLUB działalności, o której mowa w §§ 9 i 10 może odbywać się we współpracy z organami administracji publicznej prowadzącymi działalność w sferze zadań publicznych w zakresie odpowiadającym zadaniom statutowym KLUBU.
 2. Powyższa współpraca może polegać na przyjęciu zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach w formie:
  1. wykonania powierzonych zadań publicznych przy udzielonej dotacji na finansowanie ich realizacji,
  2. wykonywanie takich zadań przy uzyskaniu wsparcia wraz z dotacją na dofinansowanie ich realizacji.
§ 12
 1. Statutowa działalność KLUBU, o której mowa w § 7 ust. 3 nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów prawa o działalności gospodarczej i jako działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez KLUB jako działalność odpłatna i nieodpłatna.
 2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które KLUB nie pobiera wynagrodzenia.
 3. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność, za którą KLUB pobiera wy-nagrodzenie. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji i przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.
Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki:


§ 13

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie deklaracji złożonej do Zarządu KLUBU, który w tej sprawie podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów. Członkowie otrzymują legitymację KLUBU.

§ 14

Członek ma prawo do:
 1. uczestnictwa w walnych zebraniach KLUBU oraz realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do władz KLUBU,
 2. brania udziału w działalności KLUBU.
§ 15

Członek KLUBU ma obowiązek:
 1. realizowania światopoglądu katolickiego w życiu osobistym i zbiorowym,
 2. ścisłego przestrzegania statutu, stosowania się do uchwał Zarządu KLUBU i wprowadzania ich w życie,
 3. brania czynnego udziału w działalności KLUBU,
 4. regularnego płacenia składek członkowskich.
§ 16

Za nieprzestrzeganie statutu, Zarząd ma prawo udzielenia członkowi upomnienia, nagany, względnie może go wykluczyć z KLUBU. Od decyzji Zarządu członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania.
§ 17

Przynależność do KLUBU oraz związane z nią prawa i obowiązki ustają z chwilą:
 1. zgłoszenia rezygnacji na piśmie w Sekretariacie KLUBU,
 2. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez 12 miesięcy,
 3. wykluczenia z KLUBU w trybie § 11 statutu,
 4. z chwilą śmierci członka KLUBU.
Rozdział 4

Ustrój i władze KLUBU:


§ 18
Władzami KLUBU są:
 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd KLUBU oraz jego Prezydium,
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 19

Do zakresu działania Walnego Zebrania KLUBU należy:
 1. Wybór Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd KLUBU rocznego sprawozdania z działalności KLUBU,
 3. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia z KLUBU,
 4. ustalanie wytycznych programowych działalności KLUBU,
 5. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 6. rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 7. udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium Zarządowi KLUBU,
 8. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, które ze względu na swą szczególną wagę wymagają przejawu woli całego KLUBU,
 9. uchwalanie statutu oraz jego zmiana,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu KLUBU.
§ 20

Do ważności uchwał Walnego Zebrania KLUBU jest konieczna obecność co najmniej poło-wy ogólnej liczby członków. W przypadku braku połowy członków w pierwszym terminie Zebrania, na Walnym Zebraniu zwołanym w drugim terminie do 7 dni, uchwały zapadają bez względu na ilość uczestników. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu KLUBU, które wymagają większości 2/3 głosów.

§ 21

Walne Zebranie KLUBU jest zwoływane przez Zarząd KLUBU raz do roku, z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed zebraniem. Nadzwyczajne Walne Zebranie KLUBU jest zwoływane na skutek decyzji Zarządu KLUBU, Komisji Rewizyjnej lub na życzenie 1/3 członków.

§ 22

Zarząd KLUBU kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem KLUBU.

§ 23

Zarząd KLUBU składa się z 9-13 członków pochodzących z wyboru.

§ 24

Prezes, Zarząd KLUBU i Komisja Rewizyjna są wybierani na okres trzech lat.

§ 25

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna dla uzupełnienia swego składu mają prawo dokooptowania do swego grona nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 ogólnej liczby wybranych członków.

§ 26

Zarząd KLUBU wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu w składzie: dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Prezes wchodzi w skład Prezydium z urzędu.

§ 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydium Zarządu, z podaniem porządku dziennego.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu KLUBU należy w szczególności:
 1. wybór Prezydium Zarządu KLUBU,
 2. realizacja wytycznych działalności KLUBU uchwalonych przez Walne Zebranie, zatwierdzanie rocznych planów pracy oraz uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków,
 3. powoływanie sekcji terenowych,
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania i skreślania członków,
 5. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań KLUBU,
 6. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn,
 7. podejmowanie uchwał w przedmiocie kupna, sprzedaży, zmiany i obciążenia nierucho-mości,
 8. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej,
 9. współpraca z organizacjami chrześcijańskimi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.
§ 29

Prezydium Zarządu KLUBU jest władzą wykonawczą Zarządu KLUBU. Do zakresu działania Prezydium należy w szczególności:
 1. kierowanie działalnością KLUBU w oparciu o ustalone plany pracy,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu KLUBU,
 3. opracowywanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków oraz regulaminów, a także wydawanie wszelkich instrukcji wewnętrznych oraz legityma-cji członkowskich,
 4. gospodarowanie funduszami i majątkiem KLUBU, w granicach określonych preliminarzem, dodatkowymi funduszami specjalnymi oraz dokonywanie niezbędnych zmian bu-dżetowych w granicach obowiązujących przepisów,
 5. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów i udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw,
 6. reprezentowanie KLUBU,
 7. składanie sprawozdań na posiedzeniu Zarządu KLUBU z wykonywanych prac.
§ 30
 1. Oświadczenia rodzące zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu KLUBU:
  prezes z sekretarzem, względnie prezes ze skarbnikiem lub dwaj członkowie Prezydium.
  Pozostałą korespondencję podpisuje prezes lub jeden z członków Prezydium.
 2. Zarząd może ustanowić pełnomocnika, określając jego umocowanie w zakresie zaciągania zobowiązań przez KLUB i reprezentowania KLUBU.
§ 31

Uchwały Zarządu KLUBU oraz Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków.

§ 32
 1. Komisja Rewizyjna w składzie 3-5 członków wybranych na Walnym Zebraniu jest orga-nem kontrolującym działalność KLUBU.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego KLUBEM i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona zwykłą większo-ścią głosów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności organizacyjnej KLUBU,
  2. kontrola gospodarki finansowej i majątku KLUBU,
  3. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu KLUBU i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi KLUBU,
  4. występowanie do Prezydium Zarządu KLUBU z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu KLUBU,
  5. udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu KLUBU.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu za-trudnienia.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
§ 33

Członkowie KLUBU, stosownie do zainteresowań, mogą działać w ramach sekcji tworzonych i kontrolowanych przez Zarząd KLUBU.

Rozdział 5

Fundusz i majątek:


§ 34

Fundusze KLUBU składają się z:
 1. wpisowego i składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz ofiarności publicznej,
 3. dochodów osiąganych z działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia.
§ 35

KLUB jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną może posiadać ruchomy i nieru-chomy majątek.

§ 36

Majątkiem i funduszami KLUBU dysponuje Zarząd, w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym KLUBU jest rok kalendarzowy.

§ 37

Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem KLUBU w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokre-wieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 • przekazywania majątku KLUBU na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośred-nio wynika ze statutowego celu KLUBU,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestni-czą członkowie lub pracownicy KLUBU oraz ich osoby bliskie.
Rozdział 6

Interpretacja statutu:


§ 38

Wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego statutu rozstrzyga Zarząd KLUBU.

Rozdział 7

Rozwiązanie KLUBU:


§ 39

Rozwiązanie KLUBU może nastąpić na mocy uchwały Zwyczajnego względnie Nadzwyczaj-nego Walnego Zebrania KLUBU, przy kwalifikowanej większości głosów, zgodnie z § 20 niniejszego statutu. W przypadku braku na kolejnych trzech Walnych Zebraniach KLUBU statutowej liczby członków uprawnionych do podjęcia uchwały o rozwiązanie KLUBU - KLUB uważa się za rozwiązany.

§ 40

Zarząd KLUBU w porozumieniu z Komisją Rewizyjną w wypadku rozwiązania KLUBU za-bezpieczy i przekaże majątek KLUBU, nieruchomości i ruchomości, a także fundusze na rzecz Rzymsko-Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej.TEKST JEDNOLITY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁĄ NR 1/2014 WALNEGO ZEBRANIA KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 13 MAJA 2014 R.